20190627_154908.jpg

Hoa Nghiem Vietnamese Channel

Ban Tin 21 Ngay 18 Thang 9
Nguyện cho thế giới hoà bình, mọi người an toàn, vượt qua cơn đại dịch Covid-19.

​25.8.2020

24.8.2020

​21.8.2020

Ban Tin So 8 Ngay 31 Thang 8
Ban Tin So 7 Ngay 28 Thang 8
Ban Tin So 6 Ngay 27.8.2020

​Tonight HNVC 18.9.2020

Ban Tin 20 Ngay 17 Thang 9
Ban Tin 19 Ngay 15 Thang 9
Ban Tin 18 Ngay 14 Thang 9
Ban Tin 17 Ngay 11 thang 9
Ban Tin So 16 Ngay 10.09.2020
Ban tin Ngay 9.9.2020
Ban Tin So 14 Ngay 8 Thang 9
Ban Tin So 13 Ngay 7 Thang 9
Ban Tin So 12 Ngay 4 Thang 9
Ban Tin So 11 Ngay 3 Thang 9
Ban Tin So 10 Ngay 2 Thang 9

20.8.2020

Ban Tin So 5 Ngay 26.8.2020
Ban Tin So 9 Ngay 1 Thang 9